Algemene voorwaarden

Blue Phoenix Marketing | 2023

DEFINITIES

Blue Phoenix Marketing: Blue Phoenix Marketing, gevestigd te Ede onder KvK nummer 80887015 / BTW nummer NL003501715B35
Opdrachtgever: degene met wie een overeenkomst is aangegaan
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Blue Phoenix Marketing en opdrachtgever, waarbij Blue Phoenix Marketing zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het leveren van de prestatie en de opdrachtgever zich verplicht tot het betalen van een geldsom.
Particulier: een opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

2.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten tussen opdrachtgever en Blue Phoenix Marketing, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2.2 Offerte

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Opdrachtbevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat Blue Phoenix Marketing met het uitvoeren van de opdracht begint, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4 Betaling

2.4.1 Aanschaf Website en/of Webshop: de opdrachtgever is verplicht tot het doen van een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag bij het aanschaffen van een webdesign pakket. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na het opleveren van de website te worden betaald.

2.4.2 Aanschaf Website en/of webshop onderhoud: de opdrachtgever krijgt vooraf een factuur voor de betaling van het pakket voor de komende 4 weken.

2.4.3 Aanschaf Hosting pakket: bij het aangaan van het hostingpakket wordt er hosting afgenomen voor één jaar. Het pakket wordt stilzwijgend verlengd. Na het initiële jaar kan het hosting contract maandelijks worden opgezegd. Er is een opzegtermijn van één maand. De opdrachtgever betaald het hosting pakket vooraf voor het komende jaar.

2.4.4 Inschakelen WordPress Support: Voor WordPress Support wordt er een uurtarief gerekend. Het uurtarief wordt per 15 minuten afgerond en achteraf gefactureerd.

2.4.5 Aanschaf Website templates: De templates worden direct bij aanschaf volledig betaald en de afnemer gaat akkoord met het feit dat ze afzien van het recht van ontbinding.

2.4.6 Aanschaf Uurtarief: Voor extra werkzaamheden wordt er een uurtarief gerekend. Het uurtarief wordt per 15 minuten afgerond en achteraf betaald.

2.4.7 Toeslag weekend- en spoedhulp: voor werkzaamheden die met spoed moeten worden opgepakt en/of in het weekend uitgevoerd moeten worden wordt een toeslag bovenop het (uur)tarief gerekend die voor de start van de werkzaamheden zal worden gecommuniceerd.

2.4.8 Indien de klant niet aan de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze spoedig een betalingsherinnering waarbij alsnog een termijn van 7 dagen wordt gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen.

2.4.9 Blijft betaling na deze aanmaning uit, dan wordt het te betalen bedrag verhoogd met de wettelijke rente. Deze wettelijke rente bedraagt 8% voor bedrijven.

2.4.10 Wanneer de klant in verzuim is, is hij de wettelijke rente, incassokosten, andere kosten die worden gemaakt ter inning van de vordering en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Blue Phoenix Marketing. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag exclusief BTW en ten minste €40,-

2.4.11 Blue Phoenix Marketing is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

2.4.12 De klant blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

2.5 Opzegtermijn

Voor het Website & Webshop Onderhoud pakket geldt een minimum van 24 weken. Daarna is dit vanuit beide partijen maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 4 weken.

2.6 Prijsstijgingen en -wijzigingen

Aan het begin van ieder kalenderjaar zullen er prijswijzingen plaatsvinden die voortijdig zullen worden gecommuniceerd. Bij het aangaan van een contract wordt hier mee akkoord gegaan. Tussentijdse wijzigingen die op een ander moment plaats vinden worden gecommuniceerd met de optie om tussentijds het contract op te zeggen.

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Verstrekken van gegevens

3.1.1 De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico (slechte kwaliteit eindproduct, onbehaalde deadlines etc) van de opdrachtgever.

3.1.2 De opdrachtgever heeft 60 dagen na het akkoord geven op de opdracht voor webdesign om de door Blue Phoenix Marketing opgevraagde content aan te leveren. Na 60 dagen kan Blue Phoenix Marketing afzien van het uitvoeren van de opdracht wegens het weigeren om mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is wel verplicht om aan diens betalingsverplichting te voldoen zoals benoemd 2.4.12.

3.1.3 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert of intrekt na het doen van de aanbetaling zal de aanbetaling niet terug worden gestort.

3.2 Vertrouwelijke informatie

De opdrachtgever en Blue Phoenix Marketing verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie. Zie onze privacy verklaring voor het beleid dat wij hanteren.

3.3 Wijziging in de opdracht

3.3.1 Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Blue Phoenix Marketing. De extra uren welke gemaakt worden voor de uitvoering van de wijzigingen zijn voor rekening van de opdrachtgever tegen het actuele uurtarief.

3.3.2 Bij wijzigingen met betrekking tot de opdracht wanneer deze is afgerond, worden kosten in rekening gebracht.

3.3.3 Bij het uitstellen van de opdrachtgever van het geven van feedback en/of akkoord op eindproduct, heeft de opdrachtgever 14 dagen om de wijzigingen kosteloos te kunnen doorgeven. Na deze 14 dagen zullen de eventuele wijzigingen alsnog worden berekend en vallen deze niet meer onder de oorspronkelijke opdracht.

3.4 Gebruik van diensten / producten van derden

Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Wanneer betaling aan derden via Blue Phoenix Marketing verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot van de kosten te verlangen.

3.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Zowel Blue Phoenix Marketing als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Deze dienen maximaal 14 dagen na aanleveren van Blue Phoenix Marketing te worden gegeven, hierna worden voor eventuele wijzigingen in rekening gebracht.

3.6 Termijn en levering

De tussen opdrachtgever en Blue Phoenix Marketing overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT

4.1 Auteursrecht en industrieel eigendom

Alle intellectuele eigendommen van de door Blue Phoenix Marketing ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Blue Phoenix Marketing berusten.

4.2 Auteursrecht

Blue Phoenix Marketing garandeert dat het geleverde door Blue Phoenix Marketing is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen.

Op de door Blue Phoenix Marketing geleverde websites rust het auteursrecht van Blue Phoenix Marketing. Het is niet toegestaan de door Blue Phoenix Marketing gemaakte websites door te verkopen of te dupliceren, anderszins te verveelvoudigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan is overeengekomen, zonder dat Blue Phoenix Marketing daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Blue Phoenix Marketing van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

Wanneer opdrachtgever het werkbestand wilt ontvangen van Blue Phoenix Marketing zullen hier €150,- exclusief btw voor in rekening worden gebracht.

4.3 Onderzoek naar bestaan van rechten

Blue Phoenix Marketing is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten en/of correcte informatie met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

4.4 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Blue Phoenix Marketing te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Blue Phoenix Marketing openbaar te maken of te verveelvoudigen.

AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Onjuistheden

Blue Phoenix Marketing is niet aansprakelijk voor typefouten, taalfouten en eventuele andere onjuistheden in de geleverde website.

5.2 Behaalde resultaten

Blue Phoenix Marketing is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

5.3 Directe schade

Indien toch aansprakelijkheid wordt vastgesteld, is Blue Phoenix Marketing slechts aansprakelijk voor de schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Blue Phoenix Marketing.

Onder directe schade wordt niet uitsluitend verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of bekering van de directe schade.

5.4 Indirecte schade

Blue Phoenix Marketing is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Blue Phoenix Marketing is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de diensten van Blue Phoenix Marketing.

5.5 Vrijwaarding

De klant vrijwaart Blue Phoenix Marketing van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.

De klant vrijwaart Blue Phoenix Marketing van alle aansprakelijkheid indien deze zelfstandig wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen zonder voorafgaande toestemming van Blue Phoenix Marketing.

5.6 Software updates

Blue Phoenix Marketing is niet aansprakelijk voor fouten ten gevolge van door de klant uitgevoerde software updates.

5.7 Gehackte website

Blue Phoenix Marketing is niet aansprakelijk voor gehackte websites. Blue Phoenix Marketing spant zich in om websites voldoende te beveiligen maar is niet aansprakelijk voor onverwachte hacks. De klant is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de beveiliging na het afronden van het webdesign traject bij Blue Phoenix Marketing indien er niet is gekozen om het onderhoud door Blue Phoenix Marketing uit te laten voeren.

5.8 WordPress, thema’s, plug-ins

Blue Phoenix Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bugs en/of datalekken in of het offline gaan van WordPress, thema’s of plug-ins, hosting bedrijven of servers.

5.9 Wettelijke voorschrijving

Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.

KLACHTEN

6.1 Klacht indienen

Klachten dienen binnen 14 dagen na de levering te worden ingediend bij Blue Phoenix Marketing.

6.2 Betalingsverplichting na indienen klacht

Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan.

6.3 Oplossen klachten

De klant en Blue Phoenix Marketing zoeken in alle gevallen gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht, daarbij is het mogelijk af te wijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

OVERIGE BEPALINGEN

7.1 Adviezen

Door Blue Phoenix Marketing gegeven adviezen met betrekking tot het doorverwijzen naar externe partijen, zoals hosting providers en/of softwareleveranciers zijn in geen geval bindend. De klant voert deze uit voor eigen rekening en risico. Blue Phoenix Marketing aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor gegeven adviezen.

7.2 AVG

De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de persoonsgegevens die door middel van de website verzameld worden.

7.3 Ontwerp onrechtmatig gebruiken

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een ontwerp van Blue Phoenix Marketing door een ander (tegen een lager tarief) te laten ontwikkelen/programmeren, of het zelf te ontwikkelen/programmeren.

7.4 Ontevreden

Ontevredenheid over ontwerpen dienen tijdig aan Blue Phoenix Marketing te worden medegedeeld.

7.5 Locatie-onafhankelijkheid

Blue Phoenix Marketing werkt locatie-onafhankelijk. Dit kan betekenen dat het internet niet altijd overal even sterk is, waardoor Blue Phoenix Marketing in sommige gevallen onverwacht offline is. Dat kan van invloed zijn op de opleveringstermijn. Blue Phoenix Marketing stelt de klant hiervan tijdig op de hoogte en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van latere levering.

7.6 Akkoord met delen voortgang op social media

Blue Phoenix Marketing deelt regelmatig content over klanten en sneak-peaks van websites. Hiervoor geeft de klant toestemming. Mocht de klant hiermee niet akkoord gaan, dan dient deze dit tijdig aan Blue Phoenix Marketing mede te delen.

7.7 Hostingpartij & domeinnaam

De klant is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een overeenkomst met en het betalen van de hostingpartij en/of domeinnaam.

Deze algemene voorwaarden kunnen te alle tijden worden gewijzigd en/of aangevuld.
Laatste aanpassing: 8 april 2023